Inglise keel B1

Inglise keel B1

kokkuleppel
Marja tn 7, Tallinn linn
Rakvere tn 16, Jõhvi linn
Mõisa tn 10, Narva linn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

180 ak. t. (auditoorne – 80 t., 80 t.-iseseisvat tööd).
Koolituse maksumus: 2400,00€

Õpingute alustamise tingimused: Inglise keelt õppida soovivad isikud, kelle olemasolev inglise keele oskustase võimaldab õppida valitud tasemel; või täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 või A2 taseme inglise keele kursuse.

Koolituse sisu: kursus lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, arendab õppijate kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust ning keelefunktsioone. Õppimine toimub rühmatunnis, kuid vajadusel saavad õppijad ka individuaalülesandeid. Kursusel arendatakse neli osaoskust õppematerjalide tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste kuulamisel, mõistmisel ja edasiandmisel ning ka vahetul suulisel suhtlemisel. Iseseisva töö osas toimub tunnis saadud oskuste kinnistumine (nt. sõnavara õppimine, jooksvate ülesannete lahendamine, tõlkeharjutused).

Koolituse edukalt lõpetanud õppija
1. mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool ja vaba aeg
2. oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal
3. oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane
4. oskab kirjutada lihtsate fraaside ja lausetega kirju, mis on seotud õpingute või tööga (nt seletuskiri, uudis, kommentaar) ja eristab isikliku ja ametliku kirja stiili

Koolitaja: Anna Strutšalina.
Kõrgharidus – eesti keele kui võõrkeele õpetaja, Tartu Ülikooli Õpetajate Seminar.
Täiendkoolitus – Inglise keele täiendkoolitus, Tartu Haritlaste Liit.
Koolitamise kogemus 2 aasta.

Õppekava: Inglise keel B1

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018